Polityka Prywatności

Seobat S.r.l., z siedzibą przy Ul. Antonio Pranzelores 87, kod pocztowy 38121 – Trento (TN) – Włochy, numer identyfikacji podatkowej i płatnika VAT 02446620227 (dalej “Właściciel”), właściciel strony internetowej www.ofertypolska.pl (dalej “Strona”) jako właściciel przetwarzania danych osobowych Użytkowników Strona (dalej “Użytkownikami”) zapewnia politykę prywatności zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej “rozporządzeniami” lub “obowiązującymi przepisami”).

Ta strona internetowa i wszelkie usługi oferowane za pośrednictwem Strony są zarezerwowane dla osób, które ukończyły osiemnaście lat. Właściciel nie gromadzi zatem danych osobowych dotyczących osób poniżej 18 roku życia. Na wniosek Użytkowników, Właściciel natychmiast usunie wszystkie dane osobowe, które mimo woli zostały pobrane i dotyczą osób poniżej 18 roku życia.

Właściciel bierze w najwyższym stopniu pod uwagę prawo do prywatności i ochrony danych osobowych swoich Użytkowników. W przypadku jakichkolwiek informacji związanych z oświadczeniem o ochronie prywatności, Użytkownicy mogą kontaktować się z Właścicielem w dowolnym momencie, korzystając z następujących metod:

 • Wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru do siedziby Właściciela (Via Antonio Pranzelores 87, 38121 – Trento (TN) – Italia);
 • Wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@ofertypolska.pl;

Administrator danych nie zidentyfikował osoby odpowiedzialnej za ochronę danych (IOD lub DPO), ponieważ nie podlega obowiązkowi wyznaczenia przewidzianemu w art. 37 regulaminu.

 1. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z art. 6 regulaminu w następujących celach przetwarzania.

 1. Spełnienie żądania Użytkownika: dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane przez Właściciela wyłącznie w celu uzupełniana ich wniosku. Dane Użytkownika gromadzone przez Właściciela w tym celu obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, firmę, do której należą oraz wszelkie dane osobowe Użytkownika które mogą być dobrowolnie opublikowane w sekcji “Wiadomość”. Właściciel nie będzie przetwarzał żadnych innych danych dotyczących danych osobowych Użytkowników. Ustalono że, dla postanowień zawartych w innym miejscu niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, w żadnym wypadku Właściciel nie udostępni danych osobowych Użytkowników innym Użytkownikom i / lub stronom trzecim.
 2. cele administracyjno-księgowe,
  czyli do wykonywania czynności o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, finansowym i księgowym, takich jak wewnętrzne działania organizacyjne i działania funkcjonalne w celu wypełnienia zobowiązań umownych i przedumownych;
 3. zobowiązania prawne, czyli w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa, organu, rozporządzenia lub prawodawstwa europejskiego.

Podanie danych osobowych w celu przetwarzania wskazanego powyżej jest opcjonalne, ale konieczne, ponieważ nie udostępnienie ich uniemożliwi Użytkownikowi złożenie wniosku do Właściciela.

Dane osobowe, które są niezbędne do realizacji celów przetwarzania opisanych w niniejszym ust. 1, są oznaczone gwiazdką w formularzu wniosku.

 1. Metody przetwarzania i czasy przechowywania danych

Właściciel będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników za pomocą narzędzi ręcznych i informatycznych, z logiką ściśle związaną z samymi celami, a w każdym razie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych.

Dane osobowe Użytkowników Strony będą przechowywane przez czas ściśle niezbędny do realizacji podstawowych celów opisanych w ust. 1 powyżej lub, jeśli to konieczne, w celu ochrony w prawie cywilnym interesów zarówno Użytkowników, jak i Właściciela.

 1. Zakres komunikacji i rozpowszechniania danych

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione pracownikom i / lub współpracownikom Właściciela odpowiedzialnym za zarządzanie Stroną oraz na prośby Użytkowników. Osoby te, które zostały o tym pouczone przez Właściciela zgodnie z art. 29 regulaminu, przetworzą dane Użytkownika wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym oświadczeniu i zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów. 

Dane osobowe Użytkowników mogą być również ujawniane stronom trzecim, które mogą przetwarzać dane osobowe w imieniu Właściciela jako “Zewnętrzni inspektorzy ochrony danych”, takie jak na przykład dostawcy usług informatycznych i logistycznych funkcjonujący w ramach działania Strony, outsourcing lub dostawcy usług cloud computing, specjaliści i konsultanci.

Użytkownicy mają prawo do uzyskania listy wszystkich inspektorów ochrony danych wyznaczonych przez Właściciela na żądanie Właściciela w sposób wskazany w pkt 4 poniżej.

 1. Prawa osób zainteresowanych

Użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw przyznanych przez obowiązujące prawo, kontaktując się z Właścicielem w następujący sposób:

 • Wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru do siedziby administratora danych (Via Antonio Pranzelores 87, 38121 – Trento (TN) – Italia);
 • Wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@ofertypolska.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Właściciel informuje, że Użytkownicy mają prawo do uzyskania (i) pochodzenia danych osobowych; (ii) celów i metod przetwarzania; (iii) logika stosowana w przypadku przetwarzania przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych; (iv) danych identyfikacyjnych właściciela i zarządzających; (v) przedmiotów lub kategorii podmiotów, których dane osobowe mogą być przekazywane lub którzy mogą ich poznać jako odpowiedzialnych lub przedstawicieli. 

Ponadto Użytkownicy mają prawo uzyskać:
a) dostęp, aktualizowanie, poprawianie lub, w razie zainteresowania, integracje danych;
b) anulowanie, przekształcenie w anonimową formę lub zablokowanie danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których zatrzymanie nie jest konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub przetworzone później;
c) zaświadczenie, że czynności, o których mowa w lit. a) i b), zostały podane do wiadomości, także w odniesieniu do ich treści, tym, których dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy to zastosowanie okazuje się to niemożliwe lub wymaga wykorzystanie środków w sposób niezgodny w stosunku do chronionego prawa.

Ponadto Użytkownicy mają:
a) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie ich zgody;
b) prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymywania wszystkich danych osobowych, które ich dotyczą, w usystematyzowanym formacie, powszechnie używane i możliwe do odczytania przez urządzenie automatyczne), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych i prawo do anulowania (“prawo do bycia zapomnianym”);
c) prawo do sprzeciwiania się:
i) w całości lub w części, z uzasadnionych przyczyn do przetwarzania związanych z nimi danych osobowych, nawet jeśli są one zbieżne z celem gromadzenia.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację wszystkich linków, które można wyświetlić w niniejszym powiadomieniu, dlatego też za każdym razem, gdy link nie działa i / lub jest aktualizowany, Użytkownicy potwierdzają i akceptują, że muszą zawsze odwoływać się do dokumentu i / lub sekcji stron internetowych do którego odnosi się ten link.